fbpx

Miljö & kvalitet

ISO 9001 ISO 14001

Mastervolt Sweden AB innehar ledningssystem certifierade enligt internationell standard ISO9001:2015
och ISO14001:2015 av ackrediterat institut.

Kvalitetspolicy

MVS ska vara framstående inom kvalitets- och miljöområdet i landet för företag som sysslar med försäljning av strömförsörjningsprodukter.
MVS ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Konkret innebär policyn:

 • Att ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och ligger i nivå med det som våra kunder efterfrågar
 • Att erbjuda, genom samarbete med de bästa leverantörerna, de bästa lösningarna och rätta produkterna
 • Att erbjuda våra kunder utökad expertis inom strömförsörjning och ett nära samarbete i kundens hela affärsmodell
 • Att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens
 • Att vi genomför systematisk egenkontroll och ständig förbättring

Miljöpolicy

MVS AB ska arbeta i enlighet med miljöpolicy ISO 14001.
Vi är även anslutna till BlyBatteriRetur och är certifierade av dessa årligen. Hittar vi mer miljövänligt sätt att arbeta och fortfarande hålla vår kvalitet, prioriterar vi denna förbättring.
Vårt produktsortiment och generella erbjudande främjar förnybar energi (solkraft, energilager), miljövänligt resande (laddning av elfordon) samt återvinningsbara energikällor (batterier). Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn:

 • Att producera tjänster och leverera produkter, som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt
 • Att främja miljövänlig transport genom att erbjuda laddningslösningar för elektrifierade fordon
 • Att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
 • Att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
 • Att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles
 • Att erbjuda mer teknologiskt miljövänliga produkter där vi har möjlighet
 • Att vi förser våra kunder med tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle
 • Att vi strävar efter att driva en klimatpositiv verksamhet

MVS har en stark egenkontroll som innebär:

 • Wellpapp och kartong sorteras vid återvinningen
 • Trävaror sorteras och slängs i återvinningen
 • Kasserade batterier samlas på angiven plats för återvinning hos Stena Metall eller liknande. Inga batterier får slängas bland övriga sopor.
 • Elektronik sorteras och lämnas in på återvinning
 • Kemikalier förvaras separat och åtskilt
 • Våra tjänstebilar ska väljas med tanke på miljö och påverkan
 • Papper och utskrifter används i minsta möjliga mån. Dessa sorteras separat för återvinning
 • MVS AB ska verka för mindre påverkan och grönt tänkande i alla handlingar

MVS AB arbetar konstant för att förbättra vår värld

 • MVS AB arbetar för att ta ett gemensamt socialt ansvar i vår värld. Miljöarbetet hos oss är centralt. Vi stödjer flertalet organisationer och tar genom BlyBatteriRetur vårt nationella producentansvar. Vi har även som mål att driva en CO2 neutral organisation innan 2025. Vi har en stark egenkontroll i vårt miljöarbete och strävar efter att både vi och våra leverantörer ska följa ISO14001.
 • MVS AB ska erbjuda en välkomnande arbetsplats. Vi ska ha ett gott bemötande till alla som arbetar här eller har kontakt med oss. Vår arbetsplats arbetar vi med systematisk riskbedömning och miljöarbete. Detta för att vi ha en säker och välmående arbetsplats. Vi främjar friskvård och våra anställda har bidrag för att kunna utöva friskvårdsaktiviteter
 • MVS AB respekterar inget annat än fulla mänskliga rättigheter. Vi accepterar inga former av tvångsarbete. Detta gäller samtliga våra underleverantörer och kunder.
 • MVS AB accepterar inga former av barnarbete. Vi kräver av våra leverantörer och kunder, samt följer själva ILO convention 138. Lättare arbete och lärlingskap inom nationella lagar och endast några få timmar per dag kan godkännas i åldern 12-15 år så länge som det inte inkräktar på utbildningsplanen. Ett exempel är praktikplats för skolan.
 • MVS AB accepterar inga former av diskriminering. Detta gäller: etniskt ursprung, kön, språk, religion, sexuell läggning, ålder, familjesituation, politiska åsikter, socialt ursprung eller liknande situationer. Hos oss är alla människor välkomna och av lika värde.
 • MVS AB kräver av våra leverantörer och kunder, att anställda har en god arbetsmiljö och rättigheter. Anställda hos våra leverantörer ska ha rätt till semester och heltidsanställning. Minst en dags ledighet och övertid ska vara frivillig.
 • MVS AB accepterar ingen form av korruption eller mutor. Detta accepteras varken av leverantörer eller kunder. MVS AB eller dess samarbetspartners, ska inte under några omständigheter erbjuda ekonomisk vinning utanför gällande lagar och regler. Detsamma gäller samtliga former av utpressning eller hot.

Organisationer vi stödjer och engagerar oss i

Denna sida använder cookies. Läs mer om cookies.